SARADNJA, PODRŠKA I RAZMJENA ISKUSTAVA SU TEMELJI USPJEŠNE PREVENCIJE TRGOVINE LJUDIMA

MFS-EMMAUS kontinuirano radi na jačanju mehanizama prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i stvara partnerstva koja mogu doprinijeti bržem i lakšem identificiranju, prijavljivanju i procesuiranju krivičnih djela trgovine ljudima.

Tokom dvodnevne napredne obuke – radionice za trenere i edukatore, koja je organizovana u saradnji sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, MUP-om kantona Sarajevo i Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo, Menadžerica Europskog resursnog centra za sprečavanje trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije (EURC), gospođa Amela Efendić, će govoriti o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini i svijetu, unapređenju identifikacije i postupanja sa žrtvama te saradnje institucija državnog referalnog mehanizma tokom cjelokupnog procesa pružanja pomoći žrtvama ovog krivičnog djela, posebno djeci.

Na ovaj način osiguravamo stalno jačanje kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima ali i ujednačen pristup prevenciji u našem društvu.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba