Regionalni monitoring timovi

Svrha regionalnih monitoring timova (RMT) je uspostavljanje dodatnih kapaciteta za poboljšanje funkcionalnih veza između nadležnih organa vlasti i nevladinih organizacija u BiH koje učestvuju u provođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima. Institucionaliziranje međusobnih veza i saradnje svih subjekata, posebno onih koji djeluju na regionalnom i lokalnom nivou, neophodno je imajući u vidu činjenicu da su žrtve trgovine ljudima pripadnici regionalnih i lokalnih zajednica gdje skoro isključivo ostvaruju sva svoja prava i obaveze. Stoga, plansko i usklađeno djelovanje regionalnih i lokalnih institucija i organizacija je neophodno da bi se unaprijedio sistem identifikacije žrtava i osigurala njihova odgovarajuća rehabilitacija, reintegracija i resocijalizacija, te da bi se djelovalo preventivno na uzroke koji dovode do viktimizacije i reviktimizacije žrtava trgovine ljudima. Kroz djelovanje na regionalnom i lokalnom nivou u velikoj mjeri će se utjecati i na dostizanje odgovarajućih standarda u zaštiti žrtava te utjecati na provođenje aktivnosti i postizanje ciljeva Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Način uspostave zasnovan je na teritorijalnoj organizaciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), što je i propisano članom 22. Pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima državljana Bosne i Hercegovine. Ovakav način organiziranja RMT-а ničim ne utječe na stvarnu i mjesnu nadležnost svih uključenih institucija i organizacija, već za isključivi cilj ima njihovo međusobno umrežavanje te razmjenu informacija, planiranje i provođenje aktivnosti. U skladu sa naprijed navedenim, uspostavljena su četiri regionalna monitoring tima, i to: Sarajevo; Mostar; Banja Luka; i Tuzla.
Zadaci RMT-а jesu da kroz plansko i usklađeno djelovanje doprinesu efikasnosti borbe protiv trgovine ljudima provodeći sljedeće aktivnosti:

 • Prikupljanje i analiziranje informacija o trendovima trgovine ljudima na svojim područjima i vršenju stalne procjene adekvatnosti pravnog okvira, institucionalnog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na problem;
 • Razvijanje kapaciteta institucija i organizacija uključenih u aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima;
 • Provođenje preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika za viktimizaciju i reviktimizaciju žrtava;
 • Planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti u kreiranju individualnih programa rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije identificiranih potencijalnih žrtava trgovine ljudima, te zajedničko provođenje takvih programa.

Osnovni princip u organizaciji RMT-а jeste zastupljenost svih organa vlasti i nevladinih institucija i organizacija koje u svojoj nadležnosti i ovlaštenjima imaju poduzimanje aktivnosti koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa borbom protiv trgovine ljudima, bilo da se radi o krivičnom gonjenju trgovaca ljudima, zaštiti i pomoći za žrtve trgovine ljudima ili poduzimanju preventivnih mjera na suzbijanju trgovine ljudima. U RMT su zastupljene institucije sa svih nivoa vlasti: državnog, entitetskog, kantonalnog i općinskog te nevladine organizacije koje djeluju na nivou države ili na drugom nivou. Sastav RMT-а i njihov rad zasnovan je na interresornoj, međusektorskoj i teritorijalnoj zastupljenosti uključenih institucija i organizacija.

U sastav RMT-a su uključene sljedeće nadležne institucije, agencije za provođenje zakona i nevladine organizacije:

 • Sa nivoa Bosne i Hercegovine: Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo pravde, Ministarstvo civilnih poslova, Agencija za ravnopravnost spolova, Tužilaštvo BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Granična policija, Služba za poslove sa strancima;
 • Sa nivoa entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH: entitetska tužilaštva i Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH, te kantonalna tužilaštva; entitetska ministarstva pravde; entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova i Policija Brčko Distrikta BiH; entitetska i kantonalna ministarstva nadležna za rad i socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje. Treba napomenuti da je učešće entitetskih i kantonalnih institucija veoma važno. Pored aktivnosti na istraživanju i gonjenju krivičnog djela trgovine ljudima, te institucije imaju i isključivu nadležnost za krivična djela koja se dovode u vezu sa trgovinom ljudima, a koja su propisana u entitetskim krivičnim zakonima i Krivičnom zakonu Brčko Distrikta BiH (trgovine ljudima radi vršenja prostitucije, navođenja na prostituciju, iskorištavanje djece i maloljetnih osoba za pornografiju, te proizvodnju i prikazivanje dječije pornografije/upoznavanje djeteta sa pornografijom);
 • Sa nivoa općina obavezno se uključuju predstavnici centara ili službi za socijalni rad;
 • U sastav RMT-a su uključene nevladine organizacije koje imaju odgovarajuće kapacitete za pružanje direktne asistencije žrtvama i svjedocima žrtvama trgovine ljudima, te kapacitete za provođenje preventivnih aktivnosti.

RMT sačinjavaju imenovani predstavnici gore navedenih institucija i organizacija.

Timovi su organizirani na sljedeći način:

 • Za svaki RMT uspostavlja se uži i širi sastav tima;
 • Uži RMT sačinjava manji broj članova RMT-a. Sastav užeg tima je takav da se osigurava ravnomjerna zastupljenost svih relevantnih i uključenih institucija radi osiguravanja multisektorskog pristupa, odnosno ravnomjerne zastupljenosti svih sektora koji učestvuju u provođenju aktivnosti;
 • Širi tim čine predstavnici svih institucija i organizacija koje imaju nadležnost i ovlaštenja na području koje pokriva RMT;
 • RMT koordinira predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa predstavnikom regionalnog ureda SIPA-e, koji obavljaju i administrativne i logističke poslove vezane za rad užeg i šireg tima.

Aktivnosti RMT-a su podijeljene na dva dijela. Prvi dio čini planiranje i poduzimanje koordiniranih aktivnosti u kreiranju individualnih programa rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije identificiranih potencijalnih žrtava trgovine ljudima, te zajedničko provođenje takvih programa, odnosno aktivnosti na direktnoj asistenciji žrtvama. Drugi dio čine aktivnosti na prikupljanju i analizi informacija o trendovima trgovine ljudima na svojim područjima; na vršenju stalne procjene adekvatnosti pravnog i institucionalnog okvira, ljudskih i drugih kapaciteta za adekvatan odgovor na problem; na razvijanju kapaciteta uključenih institucija i organizacija za borbu protiv trgovine ljudima; i provođenje preventivnih aktivnosti na smanjenju rizika za viktimizaciju i reviktimizaciju žrtava, odnosno aktivnosti na provođenju Državnog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima.

Organi vlasti i ovlaštene organizacije koje sačinjavaju RMT dužni su da razmjenjuju sve raspoložive informacije o identificiranim potencijalnim žrtvama i svjedocima žrtvama radi pružanja pomoći i zaštite, prikupljanja statističkih podataka, izrade odgovarajućih izvještaja i informacija i drugih potreba od značaja za rješavanje slučajeva trgovine ljudima. Razmjena informacija čini osnovu za razvijanje funkcionalnih veza između uključenih institucija, a sve u cilju izrade i provođenja odgovarajućih programa zaštite i upućivanja žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima.

S obzirom da su u sastav RMT-а uključene institucije i organizacije koje mogu imati saznanje ili osnov sumnje o potencijalnim žrtvama ili svjedocima žrtvama trgovine ljudima ili su one već identificirane, zavisno od situacije se razmjenjuju informacije i iskustva o načinu vođenja ovakvih slučajeva. Ove informacije se razmjenjuju isključivo u cilju izrade programa zaštite i upućivanja žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima (ovdje se ne govori o operativnim aktivnostima koje su u nadležnosti tužilaštava i policije). Osnovni cilj koji se postiže uspostavom RMT sadržan je u razvijanju sistema funkcionalnih veza između nadležnih institucija i ličnih veza pojedinaca uključenih u regionalni tim. Funkcionalne veze između
nadležnih institucija ogledaju se u definiranju standardnih procedura, vrsti i sadržaju informacija koje se razmjenjuju, te načinu na koje se realiziraju ove aktivnosti. Kada postoji potreba da se kreira i provede individualni program rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije za potencijalnu ili identificiranu žrtvu, članovi RMT-a će oformiti stručni tim sačinjen od predstavnika institucija i organizacija koje su nadležne za poduzimanje pojedinih radnji u vezi sa žrtvom, kako bi razmijenili podatke o konkretnom slučaju, zajednički ga procijenili, definirali individualni program rehabilitacije, reintegracije i resocijalizacije te ga zajednički provodili.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba