PRIJAVI

Ovo je mjesto gdje možete prijaviti sve oblike trgovine ljudima koje ste vidjeli ili ste im bili izloženi.

Web portal www.eurcenter.ba se obavezuje da će sa Vašim ličnim podacima dostavljenim u sklopu ove prijave (u slučaju da se odlučite da popunite polja sa ličnim podacima) postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Lični podaci koje dostavite posredstvom ove prijave biti će proslijeđeni nadležnoj agenciji za sprovedbu zakona na dalje postupanje.

  Seksualna eksploatacija
  Radna eksploatacija
  Prisilni/ugovoreni brakovi maloljetnika
  Trgovina ljudskim organima
  Slučajevi iskorištavanja djece ili maloljetnika radi pornografije
  Slučajevi seksualnog iskorištavanja djece
  Prisilno prosjačenje

  Finansira Evropska Unija

  Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

  Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba