O NAMA

Evropski resursni centar za prevenciju trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije – EURC osnovan je u novembru 2013. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina kao odgovor na porast trgovine ljudima u regionu i Evropi, kao i drugih oblika zlostavljanja djece i potrebe za suzbijanjem i sprječavanjem ovih kriminalnih aktivnosti na globalnom nivou. Zamišljen kao centralni istraživački i informativni alat za aktere uključene u borbu protiv fenomena trgovine ljudima, EURC omogućava bolju informisanost o oblicima, uzrocima i promjenama u trendovima trgovine ljudima, profilu žrtava, zakonodavstvu, metodama identifikacije i upućivanja u sistem pomoći, praksi reintegracije, te pruža preventivne i obrazovne resurse, kao što su priručnici i smjernice, statistički podaci kao i najbolja praksa za djelovanje u suzbijanju trgovine ljudima, te informacije u vezi sa drugim oblicima eksploatacije i načinima prevencije. Aktivnosti EURC-a uključuju razmjenu informacija, aktivnosti planiranja, umrežavanje, obuku i izgradnju kapaciteta, razvoj i distribuciju informativnih materijala, radi poboljšanja saradnje sa vladinim, nevladinim, lokalnim i međunarodnim akterima.

Program borbe protiv trgovine ljudima provodimo kroz tri strateška pristupa:

A) PRUŽANJE DIREKTNE ASISTENCIJE ŽRTVAMA I PRETPOSTAVLJENIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA KROZ RAD SKLONIŠTA

Upravljamo jednim od prvih prihvatnih centara za djecu bez pratnje u migracionim tokovima u Bosni i Hercegovini i jednim od najvećih skloništa za žrtve trgovine ljudima u svijetu. Aktivnosti uključuju pomoć i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata; sklonište i direktnu pomoć žrtvama trgovine ljudima, uključujući usluge reintegracije (rehabilitacija, repatrijacija i resocijalizacija) a od oktobra 2008. godine  dobiveni sertifikat ISO 9001:2008 potvrđuje kvalitet usluga koje se pružaju ciljnim grupama.

B) JAČANJE REFERALNOG MEHANIZMA ZA ŽRTVE TRGOVINE I UNAPREĐENJE KAPACITETA PROFESIONALACA ZA PRIMJENU PRISTUPA U RADU SA ŽRTVAMA KOJI SE TEMELJI NA INTENZIVNOJ ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA

Kao grupa profesionalaca koja je u direktnom kontaktu sa žrtvama trgovine ljudima imamo blizak uvid u potrebe žrtava trgovine ljudima u procesima postupanja i pružanja pomoći u sistemu upućivanja pa uz pomoć stručnjaka razvijamo i provodimo obuke u svrhu izgradnje kapaciteta za stručnjake iz institucija koje čine državni referalni mehanizam uključujući stručnjake iz snaga za provedbu zakona, pravosuđa, organizacija civilnog društva ali i međunarodnih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima.

C) ZALAGANJE ZA POBOLJŠANJE ZAŠTITE I POLOŽAJA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA

Kontinuirano provodimo kampanje informisanja i podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima u svrhu prevencije i kao prvi korak u borbi protiv trgovine ljudima. Zalagački rad provodimo kroz aktivnosti podrške i iniciranja promjena legislative te harmonizacije krivičnih zakona koji tretiraju krivično djelo trgovina ljudima. Član smo Udarne Grupe za  borbu protiv trgovine ljudima u BiH , koordinacionih  timova za borbu protiv trgovine ljudima tuzlanskog kantona i tima FBIH, Tima za praćenje provođenja Državne strategije za borbu protiv trgovine ljudima, Radne grupe za izradu Državnog akcionog plana o prevenciji zlostavljanja i eksploatacije djece na internetu putem informacionih tehnologija, itd.

Sve aktivnosti, nacionalne i regionalne projekte implementiramo u bliskoj saradnji sa odgovarajućim vladinim institucijama na državnom, entitetskom i lokalnom nivou; partnerima iz civilnog društva te  međunarodnim organizacijama i donatorima.

MISIJA

„Stvoriti, podržati i iskoristiti resurse u kojima će svi, slobodnim i poštovanim,
ispuniti svoje potrebe i pokazati međusobnu solidarnost.“

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba