Trgovina ljudima je problem globalnih razmjera, koji podrazumijeva brojne kriminalne radnje, uključujući kupovinu i prodaju, vrbovanje, prijevoz, skrivanje i smještaj osoba s ciljem njihove eksploatacije kroz prinudni rad, prinudnu prostituciju, prinudno prosjačenje, prinudni brak, ropstvo ili uklanjanje organa, tkiva i krvi. Ona poprima različite oblike, koji su prerušeni i skriveni od očiju javnosti i vlasti. Ovakva mogućnost obmane može se pripisati ne samo složenoj prirodi samog krivičnog djela, nego i složenim definicijama različitih oblika ozbiljnih kršenja ljudskih prava (prisilni rad, ropstvo, i sl.). Ovo je posebno tačno kada se govori o trgovini ljudima u svrhu eksploatacije radne snage.

Godine 2012. Međunarodna organizacija rada (MOR) procijenila je da je skoro 21 milion osoba angažirano na poslovima na koje su prisiljene ili prevarom dovedene i koje ne mogu napustiti. Ove osobe su žrtve prinudnog rada. Djeca čine više od četvrtine ukupnog broja (26% ili 5,5 miliona djece žrtava).

Eksploatacija se uspostavlja i održava upotrebom prijetnje ili sile, prevarom, zloupotrebom ovlaštenja, zloupotrebom teškog položaja eksploatisane osobe, otmicom i sl. Eventualni pristanak žrtve na eksploataciju ne mijenja činjenicu da se radi o krivičnom djelu i ne uzima se kao olakšavajuća okolnost u sudskom procesu. Milioni žena i djece, ali i muškaraca, primorani su na prostituciju, služenje u kućama, prosjačenje, rad na plantažama, u fabrikama, na gradilištima, kao i na druge oblike prinudnog rada. Njima se trguje transnacionalno – između država i interno – unutar granica jedne zemlje. Definicija Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR-a), br. 29, usvojena 1930. godine. Član 2(1) definiše prisilni rad kao „svaki rad ili uslugu koja se od neke osobe zahtijeva pod prijetnjom bilo kakve kazne i za što se ta osoba nije ponudila dobrovoljno.” Definicija prisilnog rada, data u Konvenciji MOR-a br. 29, pažnju usmjerava na zahtijevanje rada koji nije dobrovoljan, primjenom sredstava prinude.

Oblici radne eksploatacije:

  • Dužnički rad
  • Prisilni rad i dužnički rad među radnicima migrantima
  • Prisilno služenje u domaćinstvu
  • Prisilni rad djece

Pokazatelji radne eksploatacije:

  • Vrbovanje putem obmane
  • Vrbovanje zloupotrebom teškog položaja
  • Ekploatacijski uvjeti rada
  • Prinuda na odredištu
  • Zloupotreba teškog položaja na odredištu