IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU

Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima


Bosna i Hercegovina je i dalje zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za žrtve trgovine ljudima.
Trgovci ljudima iskorištavaju žrtve trgovine ljudima u ciju organizovane prostitucije i drugih oblika
seksualnog iskorištavanja, radnog iskorištavanja, posebno u svrhu organizovanog prisilnog prosjačenja i
vršenja krivčnih djela, te radi zaključivanja ugovorenih i prisilnih brakova.
Tokom izvještajnog perioda januar – decembar 2020. godine Bosna i Hercegovina je nastavila ulagati
napore kako bi se suprotstavila fenomenu trgovine ljudima. Porvedene su mnogobrojne aktivnosti koje
su za cilj imale unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira, jačanje istraživanja i gonjenja krivičnih
djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela, jačanja mehanizama za identifikaciju i zaštitu žrtava
trgovine ljudima, prevenciju trgovine ljudima i izgradnje mehanizama koordinacije i saradnje nadležnih
institucija, međunarodnih organizacija I organizacija civilnog društva u aktivnostima suprotstavljanja
trgovini ljudima. Aktivnosti i napori Bosne i Hercegovine značajno su podržani kroz pet projekata
međunarodnih partnera: Agencije za međunarodni razvoj i pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država
(USAID) koja finansira projekte koje implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i
Međunarodni forum solidarnosti (EMMAUS), Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država, koji
finansira projekat koji implementira Worl Vision, Njemačkog Društva za međunarodnu saradnju (GIZ),
Evropske komisije i Vijeća Evrope OSCE-a.
Tokom 2020. godine, a na osnovu Strategije suprostavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-
2023, provedene su aktivnosti naimenovanju koordiantora i koordinacionih timova na svim nivoima vlast
u Bosni i Hercegovinii, koji su angažovali sve raspoložive resurse iz nadležnih institucija te aktivno radili
na planiranju svojih aktivnosti i izgradnji kapaciteta za efikasnu implementaciju Akcionih planova za
suprotstavljanje trgovini ljudima.
Na osnovu podataka prikupljenih od strane novoformiranih koordinacionih timova za borbu protiv
trgovine ljudima, u 2020. godini u Bosni I Hercegovini je identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava
trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika
iskorišravanja, što predstavlja blago povečanje u odnosu na ranije izvještajne periode.
U izvještajnom periodu na osnovu podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, za
krivična djela povezana sa trgovinom ljudima, tužilaštva u Bosni i Hercegovini su donijela 38 naredbi o
provođenju istraga protiv 43 lica i podigla 25 optužnica protiv 27 lica, što predstavlja značajno povećanje
u odnosu na prethodnu godinu.
Sudovi u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica, za
krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Donijeta su i 4 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 4
maloljetnika. Kada je u pitanju vrsta kazni koje su sudovi izrekli, izrečeno je: 16 zatvorskih kazni protiv 16
lica te 3 novčane kazne protiv 3 lica, što također predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu
godinu.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba