IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU

Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima


Ministarstvo sigurnosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima je prilikom prikupljanja i
evidentiranja podataka u toku 2019. godine, od strane tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara
za socijalni rad te nevladinih organizacija, a koji su potrebni za sačinjavanje informacije o stanju trgovine
ljudima u BiH za 2019. godinu, utvrdilo da je u navedenoj godini identifikovano/ asistirano ukupno 61
potencijalna žrtva trgovine ljudima/ radne ekspolatacije/ navođenja na prostituciju i/ili seksualno
iskorištavanje/ trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/ ”prodaja tj u svrhu skpanja braka”/ bludne radnje/
iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije i drugo. U izvještajnom periodu za krivična djela
povezana sa trgovinom ljudima tužilaštva u Bosni i Hercegovini su donijela odluku o obustavi istrage u 7
predmeta protiv 8 lica, donijela 37 naredbi o provođenju istaga protiv 48 lica i podigla 20 optužnica
protiv 31 lica. Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske u 2019. godini je za
krivična djela “Trgovine ljudima” i srodna krivična djela evidentirano: broj podignutih optužnica – 9, broj
optuženih (osumnjičenih, prijavljenih lica) – 29, broj oštećenih – 38, broj presuda – 5 i to: osuđujuća
presuda (zatvor 5 godina) – 1, oslobađajuća – 1, osuđujuća presuda – uslovna osuda – 2 i osuđujuća
presuda – novčana osuda za jedno lice – 1. Sudovi su u toku 2019. godine izrekli 34 osuđujuće presuda
protiv 34 lica. Sudovi su donijeli 4 odluke protiv 4 lica kojima se žalba odbija kao neosnovana te
potvrđuje prvostepena presuda. Donijeto je i 7 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 7 maloljetnika.
Kada je u pitanju vrsta kazni koje su sudovi izrekli , izrečene su: 24 zatvorske kazne protiv 24 lica i 1
uslovna kazna protiv 1 lica te 2 novčane kazne protiv 2 lica. Donešena je i 1 mjera obaveznog psihijatrijsk

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba