IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU

Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima
Ministarstvo bezbjednosti BiH, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima je prilikom prikupljanja i
evidentiranja podataka u izvještajnom periodu od strane tužilaštava, službi za sprovođenje zakona,
centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, a koji su potrebni za sačinjavanje informacije o stanju
trgovine ljudima u BiH za 2018. godinu, utvrdilo da je u navedenoj godini identifikovano/ asistirano
ukupno 36 potencijalnih žrtava trgovine ljudima/radne ekspolatacije/navođenja na prostituciju i/ili
seksualno iskorištavanje/trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/”prodaja tj u svrhu skpanja braka”/
bludne radnje i drugo. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima (36) u periodu januar –
decembar 2018. godine 21 žrtva je ženskog pola, a 15 žrtava su muškog pola. Od ukupnog broja
potencijalnih žrtava trgovine ljudima (36) u periodu januar – decembar 2018. godine 12 žrtava je
punoljetno (9 su ženskog pola, a 3 muškog), a 24 žrtve su maloljetne (12 su ženskog pola, a 12 muškog).
Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima (36) u periodu januar – decembar 2018. godine
evidentirani su sljedeći oblici eksplatacije: – 12 prosjačenja, – 9 seksulano iskorištavanih, – 6 prodaja radi
prisilnog sklapanja braka (kombinovano sa seksualnim iskorištavanjem ili prosjačenjem), – 1 radna
eksploatacija, – 1 polni odnos sa djetetom, – 1 bludne radnje, – 6 ostala.
Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima (36) u periodu januar – decembar 2018. godine 8
žrtava su strani državljani, a 28 žrtava su državljani Bosne i Hercegovine. Kada su u pitanju strani
državljani, od njih ukupno 8 žrtava: 3 žrtve su državljani Crne Gore (2 maloljetne/ muškog pola, 1
maloljetna/ ženskog pola), 2 žrtve su državljani Afganistana (2 maloljetne/ muškog pola), 2 žrtve su
državljani Šri Lanke (1 punoljetna/ ženskog pola, 1 maloljetna/ muškog pola) i 1 žrtva je državljanin
Makedonije (punoljetna/ muškog pola).
Tokom navedenog vremenskog perioda u sigurnim kućama/ skloništima asistirano je 10 potencijalnih
žrtava trgovine ljudima dok 26 potencijalnih žrtava trgovine ljudima nije asistrano u sigurnim kućama/
skloništima. 7
U izvještajnom period prikupljani su i analizirani podaci dostavljeni od strane organizacija i udruženja
koje administriraju tj obezbjeđuju usluge dnevnih centara za djecu koja borave i rade na ulici. Navedene
podatke dostavila su tri dnevna centra i to: Podaci dostavljeni od strane Udruženja “Zemlja djece u BiH”
u toku 2018. godine kada su u pitanju osobe koji borave i rade na ulici a koje su asistirane, odnosno
kojima je pružena pomoć evidentirano je sljedeće: terenskim aktivnostima i obilaskom lokacija
prosjačenja evidentirano je ukupno 68 lica koja su uključena u prosjačenje, tačnije 44 maloljetne osobe
(22 muškog pola/ 22 ženskog pola) i 24 punoljetne osobe (16 ženskog pola/ 8 muškog pola). Takođe, 1
slučaj sklapanja vanbračne zajednice sa maloljetnim lice (slučaj preuzeo CSR Tuzla). Prema podacima
dostavljenim od strane Udruženja „Otaharin“ Bijeljina, kroz njihov dnevni centar u toku 2018. godine
asistirano je 112 korisnika (47 dječaka i 65 djevojčica). Uglavnom se radi o djeci koja su izložena
prosjačenju. Prema podacima dostavljenim od strane Udruženja „Nova generacija“ Banja Luka u toku

 1. godine usluge dnevnog centra koristilo je 102 djeteta, dok je usluge prihvatne stanice koristilo 14-
  oro djece. Mobilni tim za prevenciju prosječenja, JU Kantonalni centar za socijalni rad, registrovao je pet
  slučajeva kod kojih je postojala sumnja na trgovinu ljudima. Svi slučajevi su prijavljeni relevantnim
  institucijama odnosno Tužilaštvu Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U izvještajnom periodu tužilaštva su donijela odluku o obustavi istrage u 9 predmeta protiv 17 lica,
donijela 41 naredbu o provođenju istaga protiv 79 lica i podigla 26 optužnica protiv 37 lica. Sudovi su u
toku 2018. godine izrekli 48 osuđujućih presuda protiv 48 lica. Kada je u pitanju vrsta kazni koje su izrekli
sudovi, izrečene su: 24 zatvorske kazne protiv 24 lica i 1 uslovna kazna protiv 1 lica i 2 novčane kazne
protiv 2 lica. Takođe, su u izvještajnom period izrečene su i 2 oslobađajuće presude protiv 2 lica.
U toku 2018. godine Tužilaštvo BiH nije imalo istraga za krivično djelo međunarodna trgovina ljudima i
međunarodno navođenje na prostituciju iz čl. 186. i 187. KZ BiH. U izvještajnom periodu Sud BiH za
krivična djela iz člana 187. KZ BiH (Međunaodno navođenje na prostituciju) izrekao je dvije osuđujuće
presude protiv 2 lica (kazne zatvora). U F BiH su za krivično djelo „Navođenje na prostituciju“ iz člana

 1. KZ FBiH tužilaštva donijela naredbu o obustavi 3 istrage protiv 4 lica. Naređeno je 6 istraga protiv 12
  lica te su podignute 3 optužnice protiv 6 lica. Za krivično djelo „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi
  pornografije“ iz člana 211. KZ F BIH tužilaštva su donijela naredbu o sprovođenju 8 istraga protiv 8 lica.
  Donijeta je naredba o obustavi istrage protiv 1 lica. Ukupno je podignuto 7 optužnica protiv 7 lica. U F
  BiH za krivična djela iz gore navedenih članova KZ FBiH sudovi su izrekli 25 osuđujućih presuda protiv 25
  lica. U Republici Srpskoj za krivično djelo iz članova 198. KZRS „Navođenje na prostituciju“ tužilaštva su
  naredila 1 istragu protiv 1 lica. Donijeta je 1 naredba o obustavi 1 istrage protiv 1 lica. Iz člana 198. KZ RS
  nije bilo podignutih optužnica. Iz člana 200. KZRS krivično djelo „Proizvodnja, posjedovanje i prikazivanje
  dječije pornografije“ tužilaštva su naredila 1 istragu protiv 1 lica. Za isto krivično djelo donesena je 1
  naredna o obustavi istrage protiv 1 lica. Podignuta je 1 optužnica protiv 1 lica. Za krivično djelo iz člana
 2. KZRS „Iskorištavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju“ tužilaštva su naredila 1 istragu protiv 1
  lica. Za navedeno krivično djelo donesena je 1 naredba o obustavi istrage, te podignuta 1 optužnica
  protiv 1 lica. U Republici Srpskoj u izvještajnom periodu sudovi su izrekli 2 osuđujuće presude protiv 2
  lica. U Brčko distriktu BiH za krivična djelo trgovina ljudima iz članova 207a. “Zapuštanje ili zlostavljanje
  djeteta ili maloljetnika”, te iz člana 207. „Navođenje na prostituciju” donijete su 2 naredbe o
  sprovođenju istrage protiv 3 lica. Podignute su 2 optužnice protiv 3 lica. Za krivično djelo iz člana 208. KZ
  BD „Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije“tužilaštvo je naredilo 1 istragu protiv jednog
  lica. Za krivično djelo iz člana 209. KZBD „Upoznavanje djeteta sa pornografijom“ tužilaštvo je donijelo 1
  naredbu o obustavi istrage protiv 1 lica. Sud Brčko distikta BiH je za krivična djela iz gore navedenih
  članova izrekao 2 osuđujuće presude protiv 2 lica.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba