IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2017. GODINU

Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima
U Bosni i Hercegovini i dalje je prisutna trgovina ljudima koja se najčešće odvija unutar granica zemlja ali
su sporadično zabilježeni I slučajevi prekogranične trgovine muškarcima, ženama i djecom koji su žrtve
trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Punoljetne i maloljetne ženske osobe iz
Bosne i Hercegovine se podvrgavaju trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja unutar zemlje u
privatnim stanovima, smještajnim i ugostiteljskim objektima i drugim prikrivenim mjestima. Ekonomski
marginalizirana romska djeca su podvrgnuta prisilnom prosjačenju, činjenju krivičnih djela i služenju u
domaćinstvima protiv njihove volje u prisilno sklopljenim brakovima. Žrtve iz Bosne i Hercegovine su
podvrgnute trgovini u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada u sektoru građevinarstva i drugim
sektorima u drugim Evropskim zemljama.

Prema raspoloživim podacima prikupljenim od tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za
socijalni rad te nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini tokom 2017. godine identifikovano je 83
potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhe radne ekspolatacije, navođenja na
prostituciju ili drugih oblika seksualnog iskorištavanja (10 žrtava), radne eksploatacije (7 žrtava) trgovine
ljudima u svrhu prosjačenja (52 žrtve), i zaključivanja prisilnih ili ugovorenih brakova (5 žrtava) i drugih
oblika eksploatacije žrtava (4 bludne radnje, 1 spolni odnošaj sa djetetom, 2 izvanbračna zajednica sa
maloljetnim djetetom, 1 maloljetna osoba zatečena na granici bez dokumenata i kod 1 punoljetne osobe
nije navedena vrsta iskorištavanja). Od ukupnog broja žrtava trgovine ljudima 36 žrtava je punoljetnih, a
47 maloljetnih, 58 žrtava su osobe ženskog pola, a 25 su muškog pola, 2 žrtve su strani državljanin (1
punoljetna – državljanka Holandije, 1 maloljetna – državljanin Libije), dok su preostalih 81 žrtava
trgovine ljudima državljani Bosne i Hercegovine. U
sigurnim kućama asistirano je 26 žrtava trgovine ljudima dok je za 57 žrtava pružena zaštita i pomoć van
sigunrih kuća. Obavljena su tri dobrovoljna povratka (punoljetne osobe) iz Slovenije i Hrvatske (radna
ekspolatacija), i 1 prihvat potencijalne žrtve trgovine ljudima iz Mađarske (maloljetna osoba). U
aktivnostima organizacija i udruženja koje pružaju usluge dnevnih centara za djecu ulice evidentirano je
130 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, uglavnom djece prosjaka. U odnosu na 2016. Godinu kada je
bilo identifikovano 48 žrtava trgovine ljudima u 2017. godini zabilježeno je povečanje tog broja za 35
žrtava.
Tokom 2017. Godine, za krivična djela trgovine ljudima i krivična djela koja se vežu za trgovinu ljudima
tužilaštva su naredila 27 istraga protiv 38 lica što predstavlja značajno povečanje u odnosu na 2016.
Godinu kada je bilo naređeno 7 istraga protiv 33 lica. Tužilaštva su u izvještajnom periodu donijela
odluku o obustavi istrage u 8 predmeta protiv 8 lica i podigla 15 optužnica protiv 23 lica što također
predstavlja povečanje u odnosu na 2016. Godinu kada je bilo podignuto 5 optužnica protiv 25 lica.
Sudovi su u toku 2017. godine izrekli 17 osuđujućih presuda protiv 17 lica od čega je 14 zatvorskih kazni
protiv 14 lica i 1 uslovna kazna protiv 1 lica, te 2 novčane kazne protiv 2 lica, što također predstavlja
značajno povečanje u odnosu na 2016. Godinu kada su bile izrečene četiri osuđujuće presude za 10 lica.
Takođe, su u izvještajnom periodu izrečene oslobađajuće presude protiv 3 lica.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba