IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2016. GODINU

Opšti pregled situacije i statistički pokazatelji o stanju trgovine ljudima
Prema prikupljenim podacima od strane tužilaštava, službi za sprovođenje zakona, centara za socijalni rad
te nevladinih organizacija, a koji su potrebni za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o stanju trgovine ljudima
u Bosni i Hercegovini, utvrđeno je da je u periodu januar – decembar 2016. godine
identificirano/asistirano ukupno 48 potencijalnih žrtava trgovine ljudima/radne ekspolatacije/navođenja
na prostituciju i/ili seksualno iskorištavanje/trgovine ljudima u svrhu prosjačenja/’’prodaja tj u svrhu
skpanja braka’’/ proizvodnja.
Od 48 potencijalnih žrtava trgovine ljudima u 2016. godini:

 • 38 je punoljetnih, a 10 je maloljetnih .
 • 30 su ženske osobe, a 18 su muške osobe.
 • 7 je seksulano iskorištavanih, 12 radno iskorištavanih, 22 su iskorištavana radi prosjačenja, 1
  prodaja radi prisilnog sklapanja braka, 1 radno iskorištavanje u kombinaciji sa seksualnim
  iskorištavanjem, 5 iskorištavanje u prosjačenju u kombinaciji sa seksualnim iskorištavanjem.
 • 5 su strani državljani i to Srbije, Gambije, Ukrajine i Kube (3 ženske osobe – 2 muške osobe),
  preostalih 43 žrtve trgovine ljudima su državljani Bosne i Hercegovine.
  Tokom navedenog perioda u sigurnim kućama/skloništima je asistirano 15 potencijalnih žrtava trgovine
  ljudima, dok 33 potencijalne žrtve nisu asistrane u skloništima.
  U aktivnostima koje se realiziraju od strane organizacija i udruženja koje administriraju tj. obezbjeđuju
  usluge dnevnih centara evidentirano je 28 (MLD) potencijalnih žrtava trgovine ljudima.
  Kao primjer proaktivnog djelovanja u prevenciji i suzbijanju trgovidne ljudima izdvaja se Mobilni tim u
  Sarajevu. U redovnim aktivnostima Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja koji djeluju u Kantonalnom
  centru za socijalni rad Sarajevo realizirane su aktivnosti smještaja i asistencije djeci koja su zatečena na
  ulici. Razlozi izlaska na teren bili su različitete naravi, najčešće inicirani od strane terenskih radnika.
  Obilasci terena vršeni su u cilju praćenja cjelokupne socijalne slike unutar porodice evidentiranja stanja
  na terenu / pružanje psiho-socijalne podrške porodici i djeci i na taj način ponuđen dolazak djeci u
  Službu za prihvat djece u stanju potrebe, promocija Mobilnog tima , evidentiranje nove djece, utvrđivanje
  razloga njihovog boravka na ulici.
  a) Evidentirano je ukupno 216 djece (od toga 140 dječaka i 77 djevojčica) djece na različitim
  lokacijama u lokalnoj zajednici, raskrsnicama i uličnim žarištima.
  b) Na uličnim žarištima, raskrsnicama i centru grada od 216 djece evidentirano je 133 djece, koja
  obavljaju bilo kakvu vrstu rada na ulici od sakupljanja sekundarnih sirovina, pranja vjetrobranskih
  stakala na automobilima, do prosjačenja na ulici (od 133 djece evidentirano je 88 dječaka i 46
  djevojčice, od navedenog broja evidentirano je 35 roditelja koji su bili zatečeni u prosjačenju sa
  mldb.djecom od navedenog broja zatekli smo više majki 24 koje su zajedno sa svojom djecom
  obavljali rad na ulici dok je manji broj bilo očeva i to 11 koji su bili prisutni sa svojom djecom dok
  su djeca obavljala rad na ulici). Od ukupnog broja evidentirane djece na uličnim žarištima ,
  raskrsnicama i centru grada i to 133.
  c) U prostorije Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe putem terena upućeno je svako dijete
  koje je evidentirano na ulicama Kantona Sarajevo. Direktnim putem uz saglasnost roditelja i
  poštujući princip dobrovoljnosti dovedeno je 7 djece od strane članova Mobilnog tima za
  prevenciju prosjačenja (od navedenog broja 5 dječaka i 2 djevojčica).
  d) U Dom bez roditeljskog staranja smješteno je 5 djece (1 djevojčica i 4 dječak).
  e) U Sigurnu kuću smješteno je 2 djece (2 djevojčica).
  f) U Službe socijalnezaštite odvedeno je 11 djece.

g) U periodu od januara 2016. godine do decembra 2016. godine obavljene su 24 hitne intervencije.
Hitne intervencije su vezane za slučajeve trgovine djecom, smještaj djece u institucije, te
pružanje urgentne pomoći i pružanje asistencije,pronalaženje lokacija i skupljanje dokaza vezane
za osumnjičena lica.
Na osnovu iznesenih podataka Mobilnog tima Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i podataka
dostavljenih od nadležnih policijskih agencija i nadležnih tužilaštava vidljiva je velika nesrazmjera u broju
identifikovanih potencijalnih i stvarnih identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Iz tih podataka se može
zaključiti da nadležne policijske agencije i nadležna tužilaštva još uvijek ne angažuju svoje kapacitete na
istraživanju krivičnih djela trgovine djecom koja borave i rade na ulici i da je u nadrednom periodu
potrebno posvetiti posebnu pažnju tom problemu.
Krivično gonjenje trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, za krivična djela trgovine
ljudima i krivična djela koja se vežu za trgovinu ljudima u 2016. godini tužilaštva su tokom 2016. godine
zaprimila 27 prijava/izvještaja protiv 48 lica. Tužilaštva su naredila 7 istraga protiv 33 lica. Tužilaštva su
u izvještajnom periodu donijela odluku o obustavi istrage u 2 predmeta protiv 3 lica i podigla 5 optužnica
protiv 25 lica. Sudovi su u toku 2016. godine izrekli 4 osuđujuće presude protiv 10 lica od čega je 4
zatvorskih kazni protiv 7 lica i 1 uslovna kazna protiv 3 lica. Takođe, bila je jedna oslobađajuća presuda
protiv 1 lica.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine za krivično djelo trgovine ljudima iz člana 186. KZ BiH je zaprimilo 13
prijava/izvještaja protiv 21 lica te je naredilo 2 istrage protiv 1 lica, te podiglo optužnicu protiv 1 lica.
Tužilaštvo je donijelo naredbu o obustavi 4 istrage protiv protiv 12 lica. Prema članu 187. KZ BiH koji se
odnosi na međuanrodno vrbovanje radi prostitucije tužilaštvo je donijelo 1 naredbu o obustavi istrage
protiv 3 lica. U izvještajnom periodu nije bilo izrečenih zatvorskih kazni od strane Suda Bosne i
Hercegovine. U skladu sa članom 250. KZ BiH koji je u vezi sa članom 186. i 187. KZ BiH Tužilaštvo Bosne
i Hercegovine je zaprimilo 3 prijave protiv 7 lica te donijelo naredbu o provođenju 1 istrage protiv 6 lica.
U Federaciji Bosne i Hercegovine za krivično djelo „Navođenje na prostituciju“ iz člana 210. KZ FBiH
tužilaštva su zaprimila 11 izvještaja/prijava protiv 29 lica te donijela naredbu o provođenju 4 istrage
protiv 24 lica , dok je 1 istraga protv 2 lica obustavljenje. Podignuto je 5 optužnica protiv 25 lica. Za
krivična djela koja su obuhvačena poglavljem XIX KZ Federacije BiH izrečene su 2 osuđujuče presuda
protiv 6 lica.
U Republici Srpskoj za krivično djelo iz članova 198a. i 198b. KZ RS tužilaštva su zaprimila 6
izvještaja/prijava protiv 15 lica. Naređena je 1 istraga protiv 2 lica. Nije bilo naredbi o obustavi istraga.
Nije bilo podignutih optužnica niti presuda.
U Brčko distriktu BiH za krivično djelo Trgovina ljudima iz člana 207a. izrečene su 2 osuđujuće presude
protiv 2 lica, te jedna oslobađajuća protiv 1 lica.

Finansira Evropska Unija

Stranica je razvijena u okviru projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima“, koji finasira Evropska unija. Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stajališta Evropske unije

Copyright © 2022 – Sva prava zadržana – www.eurcenter.ba